Relatiegeschenken!

Op onze site hebben wij weer nieuwe Relatie geschenken voor U getoond. 

Zoekt U iets speciaals?

Alles is naar Uw persoonlijke wens samen te stellen!

Voor elk budget een geschenk!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  Bedenktijd:
  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet
  handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
  aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met
  betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-
  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
  te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
  van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
  af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon
  die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het
  kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
  van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
  gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand:
  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
  dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De Brocante Mand;

Telefoonnummer:  +31 (0) 634 441 605

E-mailadres: debrocantemand@gmail.com

KvK-nummer: 55964532

Btw-identificatienummer: NL147588224B01

Rekeningnummer de Brocante Mand: ING 7294077

IBAN-nummer: NL 46 INGB 007 2940 77

BIC-nummer: INGBNL2A

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van
  toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen
  overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
  consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand
  elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze
  algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
  kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte
  geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
  het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en
  nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
  door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
  producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
  aanbod binden de ondernemer niet. Het is de ondernemer toegestaan af te wijken van de vermelde producten, wel te verstaan dat de prijsvorming en aantal producten gelijkduidig blijven als vermeld bij aanbod, dit met reden tot kleur, afmeting- vorm van product. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige
  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
  zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering, zoals vermeld op de site;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
  nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
  communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
  wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
  in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
  gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder
  voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs
  elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch
  tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
  hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen
  wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
  van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of
  dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar
de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is
  de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft
  de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
  ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst
  van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en
  aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de
  consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om
  te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
  verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de
  consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
  ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het
  aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar
  de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt
  van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor
  zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag
  betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen in de vorm van een tegoedbon.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het
  herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
  De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
  duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
  heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht
  is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan
de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht
  is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de
consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde
  geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
  niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
  btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan
  de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
  schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
  het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na
  de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
  gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na
  de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
  ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of
  diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat
  de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
  bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
  is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of
  importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
  ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst
  mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
  tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het
  adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen
  hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30
  dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
  dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
  eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het
  vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld
  product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
  duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
  wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
  uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van
  de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of
  vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
  aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en
verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst
  die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen
  tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst
  die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen
  tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 3. De consument kan de in de vorige
  leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
  bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor
  bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
  worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag
  een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden,
  als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
  kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde
  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
  diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
  strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur
  tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend
  voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
  kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van
  meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen
  tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is
  overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
  voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
  artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
  vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
  heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan
  consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan
  50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
  enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
  bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om
  onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
  ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de
  consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
  vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
  brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een
  voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de
  overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
  worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
  geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende
  klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
  ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
  een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling
  overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de
  ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk
te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen
Waarom de Brocante Mand?
  
 1. Snelle levering uit voorraad
   
 2. Voor elke gelegenheid een passend cadeau
   
 3. Voor particulieren en bedrijven
   
 4. Manden op maat ook mogelijk
   
 5. Veilig en eenvoudig betalen via iDeal
   

Veilig betalen via iDEAL, bezorgd via PostNL

Bezoek ons ook eens op Facebook

Metalen beelden.

Een van onze toevoegingen in het assortiment "Beestenboel" is een ruime keuze aan prachtige betaalbare dierenfiguren in verassende kleuren.

DSC02930.JPG